กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ “อ่านความคิด พิชิตใจคน”

3-3

“รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง มิพ่าย”

วลีเด็ดจากตำราพิชัยสงครามของซุนวู  ปราชญ์ชาวจีนผู้ยิ่งใหญ่ ถือเป็นคำกล่าวที่ไม่ได้เกินความเป็นจริง เพราะแม้แต่หลักการบริหารก็ยังให้ความสำคัญกับงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารที่ดีนั้นนอกจากเก่งงานแล้วยังต้องเก่งคน หมายถึง สามารถเอาชนะใจผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจความรู้สึกและรู้ถึงความต้องการของผู้อื่น

ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตก็เช่นเดียวกัน กลยุทธ์สู่ความสำเร็จก็คือ “การอ่านความคิด เพื่อพิชิตใจคน”

ความหมายอย่างกว้าง ๆ ก็คือต้องเก่งตน เก่งคน และเก่งงาน สิ่งสำคัญก่อนที่จะพิชิตใจคนอื่นก็ต้องเก่งตน หรืออ่านใจตนเองรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองก่อนที่จะไปเรียนรู้ความรู้สึกของคนอื่น เมื่อเก่งตนแล้ว การอ่านจิตใจคนอื่นเพื่อให้การทำงานร่วมกันประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องยาก

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จจากการอ่านความคิดของคน นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร Leader Wings มีคำตอบ….

1.ปรับปรุงนิสัยก่อนสายเกินแก้

ความสำเร็จในชีวิตของคนเราไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ บางคนอาจใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็ต้องพบเจอบทเรียนและความล้มเหลวมาก่อน ซึ่งต้องยอมรับว่าสาเหตุของความล้มเหลว ส่วนหนึ่งเกิดจากความคิดและวิธีปฏิบัติของตัวเราเอง

เช่น นิสัยผัดวันประกันพรุ่ง มีข้อแม้ข้ออ้างกับตัวเองเสมอๆ ขาดความมุ่งมั่นแต่เลือกที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ ๆ เสมอหากพบกับปัญหาและอุปสรรค

การอ่านความคิดและเรียนรู้พฤติกรรมของตนเองอย่างเข้าใจ เมื่อประสบกับความล้มเหลวก็จะทำให้ทบทวนและปรับเปลี่ยนความคิดเสียใหม่

“เพียงเปลี่ยนความคิด ก็สามารถทำให้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้”   

2.ทัศนคติเปลี่ยน อนาคตเปลี่ยน

“สิ่งที่เห็นอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด”

การเรียนรู้และเข้าใจคนอื่น ทำให้ทัศนคติในเชิงลบของคนเราหมดไป เมื่อทัศนคติเปลี่ยน การกระทำก็ย่อมเปลี่ยน

หากคนเรามีความเข้าใจที่ดีก็จะส่งผลถึงการกระทำ ทัศนคติที่ดี การกระทำก็ออกมาดี ถ้าเรามีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่ทำก็อาจเป็นที่สิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลว ล้วนมีทัศนคติเป็นตัวกำหนดการกระทำทั้งสิ้น

3.เกิดความไว้วางใจ

หลักการบริหารเพื่อนำไปสู่เป้าหมายขององค์กรจะให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของคนเราก็ไม่แตกต่างกัน

เราไม่สามารถอยู่คนเดียวหรือทำงานคนเดียวให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ การอ่านความคิดของคนอื่น นอกจากทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน ยังทำให้เกิดความไว้วางใจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้เช่นกัน

4.ได้เรียนรู้และไตร่ตรองจากมุมมองของตัวเรา

การอ่านความคิดของคนทำให้เราได้เรียนรู้ความต้องการของคนอื่น เมื่อนำมาไตร่ตรองก็จะทำให้ เข้าใจอย่างมีเหตุมีผล สามารถคิดวิเคราะห์แล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตได้

5.เกิดการเรียนรู้และแบ่งปัน

การเรียนรู้ความคิดหรือรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น นอกจากทำให้เราเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อผู้อื่นแล้ว ยังทำให้เกิดการเรียนรู้และแบ่งปัน

การรับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากคนอื่น ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เอื้อให้คนเราสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้เร็วขึ้น

6.กล้าคิดกล้าทำสิ่งใหม่ ๆ

คนส่วนใหญ่เมื่อต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคหรือเคยล้มเหลวมาก่อน ก็จะเกิดความกลัวและลังเลที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ ๆ

ทำให้โอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตห่างไกลออกไป เมื่อได้อ่านความคิดหรือได้เรียนรู้แนวคิดของคนอื่น ก็จะทำให้เกิดพลังเปรียบเสมือนแรงกระตุ้นทำให้กล้าคิดกล้าทำสิ่งใหม่ ๆ หรือกล้าที่จะเริ่มต้นอีกครั้ง

7.ทำให้เกิด connection

โอกาสประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต หรือประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ connection มีบทบาทสำคัญ เพราะเป็นการเชื่อมโยงหรือสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบุคคล

การอ่านความคิดของของคนทำให้รับรู้ความต้องการและคอยช่วยเหลือเกื้อกูล คอยประคับประคองกันไป หากเป็น connection ทางธุรกิจ ก็หมายถึง การสร้างโอกาส ทำให้ธุรกิจหรือกิจการเป็นที่รู้จักมากขึ้น

8.กำหนดบทบาทตัวเองได้อย่างเหมาะสม

การเรียนรู้ความคิดของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือความคิดของเพื่อนร่วมงานรวมถึงความคิดของบุคคลอื่น ๆ ทำให้เราสามารถกำหนดบทบาทของตัวเองได้อย่างเหมาะสม และเป็นการง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามสิ่งที่เราต้องการ

บทสรุป

ความคิดเป็นตัวกำหนดการกระทำ ดังนั้น ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตจึงขึ้นอยู่กับความคิดของบุคคล การเรียนรู้ความคิดของตนเองและคนอื่นถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ เช่นเดียวกับวลีเด็ดของซุนวู จากตำราพิชัยสงคราม

“รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง มิพ่าย”

รัชนก พวงธนะสาร

รัชนก พวงธนะสาร

นักธุรกิจออนไลน์ นักเขียน เจ้าของเว็บไซต์ ผู้ดูแล Content ให้กับเว็บไซต์ต่างๆกว่า 10 เว็บ และเป็นที่ปรึกษาบทความบัญชีและการเงิน

More Posts - Website

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เทคนิค Online Marketing 2017
Login/Register access is temporary disabled